Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, iż:

administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest firma Artur Kubasik Mono-Art z siedzibą w Bogusławki Małe 25c, 96-200 Rawa Mazowiecka

administrator nie wyznaczył przedstawiciela;

administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Artur Kubasik), z którym można się skontaktować wysyłając korespondencje na adres e-mail Artur.q13@gmail.com, poprzez kontakt telefoniczny (798-327-720) lub osobisty w siedzibie firmy MonoArt;

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. w związku z prowadzoną działalnością statutową szczególnie na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, takiej jak: prowadzenie zajęć muzycznych, wokalnych itp. w dedykowanych pracowniach, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych (koncerty, festiwale, przeglądy), organizowanie warsztatów i konkursów;
2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. obowiązków podatkowych związanych z przyznawaniem nagród finansowych laureatom konkursów organizowanych przez Administratora;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu promowania działalności Administratora, w szczególności dotyczących prowadzonych zajęć
i organizowanych imprez, poprzez udostępnianie informacji wraz z wizerunkiem uczestników na oficjalnych stronach internetowych Administratora, oraz na stronach mediów;

odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności organizatorzy usług czasu wolnego, zajęć edukacyjnych i usług informatycznych;

Pani (Pana) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną; jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody; jeżeli podstawą przetwarzania jest umowa dane będą przetwarzane co do zasady do momentu przedawnienia wzajemnych roszczeń;

posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa);

w zakresie, w jakim podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez firmę Artur Kubasik MonoArt z siedzibą w Bogusławki Małe 25c; w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez firmę Artur Kubasik MonoArt z siedzibą w Bogusławki Małe 25c;

nie podlega Pani (Pan) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

w przypadku współadministrowania Pani (Pana) danymi z innym podmiotem (administratorem) informacja na ten temat będzie przekazana odrębnym komunikatem.